woensdag 15 februari 2012

Satan's rituelen & misleidende engelen.

Hieronder staat een filmpje waarop Satan's rituelen te zien zijn. Deze filmpje staat op het internet is van The Temple of Starlight. Dit is een soort Satan's kerk en naam van hun leider is;Ina Custers van Bergen. De deelnemers zijn verkleed als als engelen. Een gemene vorm van misleiding, die Satan niet vreemd is. Heb even 10 seconden geduld bij het bekijken van het filmpje, want het begint met een zwart beeld, daarna volgt het ritueel.


Het Satanisme vereert Satan en kent geestelijke autoriteit aan hem toe. Soms bidden Satanisten ook tot hem, vragen dingen van hem of voeren ceremonies uit die zich op hem concentreren. In bovenstaande filmpje zien een satanistische ritueel. Oorspronkelijk waren de beelden zelfs zwart, en kom je de mensen niet zien, maar door videobewerking is het filmpje nu zichtbaar gemaakt.

Waarom we dit filmpje laten zien Zult u zich afvragen, dat is omdat hier een duidelijk beeld wordt gegeven van wat er tijdens een satan's ritueel plaatsvindt.

Er komt vanuit de geestelijke wereld van alles op ons af. Vooral als je aan de gang gaat om de dwaalgeesten te ontmaskeren. Bij de voorbereiding van deze lezing heeft me letterlijk alles tegen gezeten; als gevolg van storingen heb ik zelfs mijn computer moeten vervangen. De strijd, die je in de hemelse gewesten aangaat, maakt je ook gespannen en nerveus. Het gebed voor elkaar om bescherming tegen de machten van de duisternis is dan ook van groot belang.

Eén van de doelstellingen van de New Age is de transformatie van de mens. Je herkent dat in de literatuur in termen als "de nieuwe mens" of "de wereldmens". Je wordt hierbij al direct geconfronteerd met het feit dat ook de Bijbel spreekt over de nieuwe mens. Maar in de Bijbel is de nieuwe mens de mens die een nieuw leven ontvangt door geloof en bekering tot de Heer Jezus Christus.

New Age wil de mens veranderen via transformatie. Men wil een nieuw type mens maken: de ideale, vredelievende mens, waar New Age van droomt en over schrijft. Je zou de eigenschappen van die New Age mens eens moeten leggen naast die van de bekeerde mens, beschreven in Galaten 5 vers 22 (de vruchten van de Geest).

Teneinde de mens te kunnen transformeren kent en gebruikt New Age talloze methoden en technieken. Als je de geestelijke stromingen in de wereld bekijkt en bestudeert, dan ontdek je vaak dat vele van die stromingen op het eerste gezicht niets met New Age te maken hebben. Die zelfs beweren niets met New Age te maken te willen hebben. Maar als je kijkt naar hun methoden en technieken, dan herken je de patronen van transformatie, die in New Age gebruikelijk zijn. Wie in zulke stromingen verzeild raakt, verwerft (ongewild) toch een aantal kenmerken van de nieuwe New Age mens. We moeten dan ook uiterst waakzaam zijn en bovenal nuchter. Nuchter vanuit Gods Woord, waakzaam op grond van Gods Woord. Als we dat zijn, kan New Age ons wezenlijk niet pakken.

De Satan wordt eerst beschreven als Lucifer, de belangrijke cherub (engel van hoge positie), die heilig en onberispelijk was. Lucifer besefte hoe mooi en superintelligent hij was en geleidelijk ontstond bij hem het verlangen naar zelfverheerlijking. In plaats dat Lucifer Gods engelen ervan overtuigde om God boven alles lief te hebben, werd hij hoogmoedig en probeerde hij hen ertoe over te halen hem te dienen en te eren.
Toen God Lucifer veroordeelde om zijn misdaden veranderde zijn naam in Satan, wat betekent: tegenstander.
Satan nam de leiding over een revolutie onder de engelen in de hemel, zodat een derde deel van het engelenrijk hem volgde.

De Bijbel vertelt over een belangrijke strijd in de hemel. De Bijbel verklaart: " Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid.

Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald!
Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. (Openbaring 12:7-9,12)
De engelen, die meegesleurd werden in Satans opstand, worden demonen of boze geesten of onreine geesten of boze engelen genoemd.

Toen dus de beslissing was gevallen dat Satan niet langer in de hemel mocht blijven, vernietigde God Satan niet.
Aangezien God alleen uit liefde gediend wil worden, moet de trouw van Zijn engelen berusten op de overtuiging van Zijn rechtvaardigheid en Zijn barmhartigheid.

Als Satan onmiddellijk was uitgeroeid, zouden zij God meer uit vrees dan uit liefde hebben gediend.
Satans heerschappij en de gevolgen daarvan voor mensen en engelen, zouden laten zien waartoe het verwerpen van Gods gezag leidt. Hoe wist Satan de mens te doen vallen? Satan, de duivel, was aandachtig toen God het eerste mensenpaar volkomen heilig en gelukkig schiep. Satan was afgunstig en wist dat de gehele aarde na verloop van tijd gevuld zou zijn met rechtvaardige mensen die God aanbaden. Satan toonde zich een meester in het kiezen van de juiste tijd voor zijn ontmoeting en wachtte tot het juiste ogenblik om zijn verleidingspoging op Eva af te vuren. De opstandige engel (Satan) bediende zich van een schepsel, de slang, (Genesis 3:1) om tot Eva te praten.

Wij stellen ons een slang voor als een glibberig dier dat op de buik kronkelt, maar zo zag de slang er toen niet uit. De slang sprak tot Eva en verleidde haar om toch van die bepaalde boom te eten.
Nadat de vrouw, Eva, werd verleid gaf Adam dus ook toe om te zondigen. Na deze zonden werd de mensheid en de aardbodem door God vervloekt. De slang werd ook vervloekt tot een in het stof kruipend dier.
Sindsdien werd de heerschappij van God over de mens overgedragen aan Satan. Satan is nu de voorlopige heerser van de zondige mensheid, met al de dramatische gevolgen. De mensheid is er niet in geslaagd om zonder Gods hulp wereldvrede te brengen,
integendeel, het toenemend kwaad in de wereld bewijst dit. Wanneer God het tijdstip daarvoor gekomen acht, zal Satan uit deze chaotische wereld verwijderd worden, zodat God overal de gerechtigheid en Zijn koningschap kan grondvesten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten